OBJECTIUS

L’objectiu final de les escoles de música és proporcionar la possibilitat de desenvolupar les capacitats creatives i la sensibilitat artística de les persones que desitgin apropar-se a aquesta disciplina. Es pretén dotar a aquest ensenyament d’un component lúdic, emocional i creatiu a través d’un pla d’estudis flexible adaptat, dins les possibilitats, a les necessitats dels alumnes.
A la vegada, les escoles de música tenen la finalitat de formar bons aficionats. Compten amb una organització que s’ajusta a les condicions de cada lloc i duen a terme una valuosa funció social, formativa i cultural, ja que permeten l’accés a la música de persones de totes les edats i formació. Des de les edats més primerenques tenen un caràcter essencialment pràctic.


Els objectius generals de l’Escola de Música Municipal • El Morell són:

1. Fomentar l’educació musical des d’edats primerenques.
2. Oferir un ensenyament pràctic, és a dir, centrat en l’estudi d’un instrument i la interpretació en grup.
3. Fomentar la participació en agrupacions vocals i instrumentals.
4. Orientar als alumnes amb talent i vocació especials.
5. Desenvolupar una oferta amplia i diversificada d’educació musical.
6. Desenvolupar l’esperit crític a través de l’audició de qualsevol tipus de música.
7. Adequar les programacions d’acord amb els interessos de l’alumnat.
8. Afavorir el coneixement tant de la música clàssica europea com de la tradicional catalana.