AGRUPACIONS DE L'ESCOLA

CORALS:

COR PIULA (Sensorial)
- Està format per nens i nenes de 4 i 5 anys. Assagen 30’ setmanals.

COR CUERETA (Iniciació)
- Està format per nens i nenes de 6 i 7 anys. Assagen 45’ setmanals.

COR MALLERENGA (Nivell Elemental)
- Està format per nens i nenes de 8 a 11 anys. Assagen 45’ setmanals.

COR DE PARES I ALTRES ADULTS
- Està format pels pares, mares de l'escola i els adults que s'hi vulguin afegir. Assagen 45’ setmanals.


INSTRUMENTALS NIVELL ELEMENTAL:

ELS PIZZICATS: Grup Instrumental de violins, violes i violoncels
- Està format per nens i nenes de 8 a 11 anys. Assagen 1 hora setmanal.

ELS MARTINETS: Grup Instrumental de gralles i timbals
- Està format per nens i nenes de 8 a 11 anys. Assagen 1 hora setmanal.

VENTACORDES: Grup Instrumental de flautes travesseres i guitarres
- Està format per nens i nenes de 8 a 11 anys. Assagen 1 hora setmanal.

PICATECLES: Grup Instrumental de piano i instruments de placa (carillons, metal·lòfons i xilòfons)
- Està format per nens i nenes de 8 a 11 anys. Assagen 1 hora setmanal.


ALTRES AGRUPACIONS INSTRUMENTALS:

RED BEK: Orquestra de flautes de bec
- És un grup instrumental format per flautes de bec. Hi poden accedir nens i nenes des que cursen 5è curs de primària. No és necessari estudiar a l’escola de música per poder-hi accedir.

GRUP DE PERCUSSIÓ CORPORAL
- És un grup instrumental que utilitza el cos i diversos objectes per a fer música. Hi poden accedir nois i noies a partir de 12 anys. No és necessari estudiar a l’escola de música per poder-hi accedir.

TEENGROUP: Grup Instrumental de Joves
- És un grup instrumental format per diversos instruments. Hi poden accedir nens i nens que hagin cursat com a mínim el tercer curs de Nivell Elemental.

CAMBRA CLÀSSICA: Grup de Música de Cambra
- És un grup instrumental format per diversos instruments. Hi poden accedir nens i nens que hagin cursat com a mínim el tercer curs de Nivell Elemental.

ADULTGROUP: Grup Instrumental d'Adults
- És un grup instrumental format per diversos instruments. Hi poden accedir els alumnes adults que estiguin estudiant a l’escola de música o que tinguin coneixements musicals.

GRUP TRADI: Grup Instrumental de Tallers dels alumnes de tradicional
- És un grup instrumental format per gralles i timbals. Hi poden accedir nens i nens que hagin cursat com a mínim el tercer curs de Nivell Elemental.


SERRAMONT: Cobla de flabiols
- És un grup instrumental format per flabiols i tamborins Hi poden accedir nens i nenes des que cursen 5è curs de primària. No és necessari estudiar a l’escola de música per poder-hi accedir.

GRUP DE GRALLERS
- És un grup instrumental format per gralles i timbals. Hi poden accedir nois i noies a partir de 16 anys. No és necessari estudiar a l’escola de música per poder-hi accedir.

GRUP INSTRUMENTAL DE GUITARRES
- És un grup instrumental format per guitarres. Hi poden accedir nens i nens que hagin cursat el Nivell Elemental en l’especialitat de guitarra.

ORQUESTRA ORFF
- És un grup instrumental format per diversos instruments Orff (xilòfons, carillons, metal•lòfons, panderos, panderetes, triangles, caixes xineses, etc). Està pensat per a nens i nenes que cursen 1r i 2n Cicle de Primària (6, 7, 8 i 9 anys). No és necessari estudiar a l’escola de música per poder-hi accedir.